Prostota, Szczerość

1 kwietnia 2023

,,Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi;

Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą.” Efezjan 6:5,6

 

Prostota, Szczerość, tak charakterystyczna dla dzieci (heb. peti, gr. Haplotés -prostota, szczerość, czystość, łaskawość.) – właściwie, „ pojedynczy, bez fałd , jak rozłożony kawałek sukna ” tj. nie złożone lub nadmiernie skomplikowane (niepotrzebnie złożone); „ jednowątkowy ” (w porównaniu z „wielowątkowym”). Czyli jednolicowy i sferze symbolicznej kontrastuje ze słowem podwójnym – dwulicowym(gr. diplous) definicja https://biblehub.com/greek/572.htm

Z moralnego punktu widzenia sens gr. Haplotés ,,Szczerość, prostota” nabiera zatem następujących znaczeń: bezpośredni, mówienie, prawość serca, uległość, brak wyrachowania, otwartość bez ukrytego sensu.

Szczerość, prostota może być pewnym brakiem, jeżeli przejawia się w ignorancji prowadzącej do nierozsądnego działania, w łatwowiernością, w uległym złym upodobaniem(skłonnościami, stanem ducha).

,, Rozważny zło widzi i odwraca się,

nierozważni tam idą - i szkodę ponoszą.”  Przysłów 22:3

,,Wszystko, co mówią, przyjmuje niemądry,

a człowiek rozumny na kroki swe zważa”  Przysłów 14:15

 

Efezjan 6:5,6 apostoł Paweł wzywa niewolników, aby byli posłuszni swym panom ,,prostocie, szczerości serca, jako Chrystusowi. Mądrość czyni z ludzi mądrymi, jeżeli otwierają się na Światło słowa Bożego.

,, Przystępność Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych.”  Psalm 113:130

 Ten kto szuka Chrystusa, ten powinien stronić od wszelkiej dwulicowości  (gr. diplous), nic nie może dzielić jego serca, zniekształcać jego intencji, myśli, posuwając się aż do narażenia na ryzyko samego życia.

,, Bądź posłuszny bojaźni Pana

i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym! Syracha 1:28

 ,, Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.” Jakuba 4:8

 Nie może być pod tym względem niezdecydowania ani w postępowaniu, ani w słowie.

,,Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze

ani nie chodź po każdej ścieżce -

takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny” Syracha 5:9

Sługa przyjmuje po prostu dar Boży ,,Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.”(Dz 4:46) i dzieli się nimi z szczerą miłością. Dzieje się tak dlatego, że nasz pogląd, wniknięcia, jest pełne prostoty, nie będąc zdolni do czynienia zła, czy mamy się słuchać ludzkich nauk, jesteśmy zatroskani o wolę Boga i Chrystusa.

,,Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!”  Kolosan 3:22-24

 To jedyne pragnienie niewolnika Pana powinno przenikać całe nasze życie i sprawia, że jesteśmy bardziej roztropni niż wąż ,,Lampą dla ciała jest twoje oko, kiedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje rozświetlone będzie, kiedy oko twoje jest złe, ciało twoje jest zaciemnione”(Łuk 11:34)

 ,,Oto Ja was posyłam jako owce między wilki; bądźcież tedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice,” Mat 10:16

 

 4 kwietnia będziemy obchodzić Pamiątka śmierci Chrystusa w 2023 roku

,,Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!”   1 Koryntian 11:25

 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


http://www.jeszu.pl/

http://jeszu.com/


https://jeszu.infohttps:/

https://yeshu.info

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz