Baranek

17 kwietnia 2023

,,Ja zaś jak potulny baranek,
którego prowadzą na zabicie,
nie wiedziałem,
że powzięli przeciw mnie zgubne plany:
«Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą,
zgładźmy go z ziemi żyjących,
a jego imienia niech już nikt nie wspomina!»”  Jeremiasz 11:19

 

Prześladowany przez swych nieprzyjaciół prorok Jeremiasz przyrównuje się do baranka, ,,Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,”(Jer 11:19) Słowa te podkreślają pokorę i uległość Sługi, co zapowiadało najdokładniej przyszłość Chrystusa, w dodatku wyjaśnił Filip eunuchowi królowej Etiopii(Dz 8:31-35).

Do tych słów odwołują się ewangeliści, gdy mówią jak to Chrystus milczał przed najwyższym kapłanem i nic nie odpowiadał Piłatowi.

,,Wszedł znów do pretorium i zapytał Jeszu: «Skąd Ty jesteś?» Jeszu jednak nie dał mu odpowiedzi” Jana 19:9

 

,,Oto Baranek Boży, który gładzi błędy [grzech] świata.(J 1:29) Tak określił Pana Jeszu Jan  Zanurzyciel. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.(Heb 9:29)

Gdy Bóg JHWH postanowił uwolnić swój lud z niewoli egipskiej, powiedział do Mojżesza i Aarona; powiedzcie całemu zgromadzeniu Iszraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.(…) Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę.(…) Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.  Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.(Wyj 12:1-51)

Dzięki tym znakom Hebrajczycy zostali oszczędzeni przez Niszczyciela, przechodzącego po to, żeby zgładzić wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła.

Wszystkie te postanowienia były jednak ,,tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają.” – Pisze ap. Paweł (Heb 10:1) A w Liście do Kolosan 2:17 ,,Są to cienie tego, co przyszłe”

Apostołowie widzieli w Chrystusie ,,prawdziwego Baranka”, a jego zbawczą misję przedstawia dość dokładnie wysłannik Piotr ,,ale najcenniejszą krwią Pomazańca, jakby baranka niewinnego i niesplamionego. W prawdzie był On na to przewidziany już przed założeniem świata, ale ujawniony został dopiero w czasach końcowych ze względu na was, którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.” (1P1:19-21)

Pan Jeszu jest Barankiem bez skazy, bez błędu(grzechu) i dokonał odkupienia za cenę przelanej własną krwią. Ten Baranek wyprowadza apostołów, uczniów, ze świata złego, pogrążonego w perwersji moralnej, mającej swe źródło w kulcie idoli(bożków)(1 J 3: 5-9)

 

,,Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy,(…) Wiedząc, że nie zniszczalnymi srebrem lub złotem (zostaliście) wykupieni z próżnego waszego postępowania ojcowizny.” 1 Piotra 1:14,18

,,Aby już więcej nie cielesnym pożądliwością, ale woli Bożej żył ostatek czasu w ciele.” 1 Piotra 4:2

,,Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.”(Obj 14:1) Utworzył nowe ,,królestwo kapłanów”, ,,naród(lud) święty”.  Wy zaś rodzaj [ród, rasa] wybrany, władcy [królewskie] kapłaństwo, naród święty, naród [lud] do nabycia, aby [żeby] cnoty [szlachetności, wyborności] ogłosili z ciemności was wzywanych [nazywanych] do cudownego Jego światła.(1P 2:9) Lud który czci Boga duchem i prawdą.

 

,, A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starszych upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,” Objawienie 5:8, 9

 

Wysłannik Paweł zachęca powołanych w Koryncie, żeby byli jak prześniki, abyście się stali nowym ciastem, Pomazaniec bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.(1 kor 5:7)

Pan Jeszu został skazany na śmierć w przeddzień Święta Przaśników(J 18:28; 19: 14, 31), czyli w sam dzień Paschy, po południu(J 19:14) nawet o tej samej godzinie,  w której według  przepisów Prawa, w świątyni zabijano na ofiarę baranki(J19:33), w czym wysłannik Jan widzi wypełnienie się przepisów.

,,W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało.” Wyjścia 12:46, 47

,, Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: kość jego nie będzie złamana” Jana 19:36

 

Baranek – Chrystus w niebie, księga Objawienia dobitnie zaznacza silny kontrast pomiędzy słabością Baranka złożonego w ofierze na krzyżu, a potęgą, jaką Pan Jeszu uzyskuje wskutek swego wyniesienia do nieba. Zasiadający teraz z woli Boga Ojca na tronie, który obecnie jest wysławiany, ,,i cześć, i chwała, i moc, po eony eonów!”(Obj 5:13) 

,,I wykrzykują głosem donośnym, wołając: "Zbawienie Bogu naszemu, siedzącemu na tronie i Barankowi".” Objawienie 7: 10

Posiada Pan Jeszu Pomazaniec władzę samego Boga. To On właśnie wykona wyroki wydane przez Boga Ojca na grzeszników ,,I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: «Przyjdź!» I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec [koronę], i wyruszył jako zwycięzca, by (jeszcze) zwyciężać(…)A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Ich gniewu, a któż zdoła się ostać?»” (Obj 6:1-17)

 To On również prowadzi bój przeciwko wszystkim sprzymierzonym potęgom zła, zwycięstwo nad nimi odniesie ,,Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.”(Obj 17:14)

,, A ma na płaszczu [szacie] i na biodrze swoim imię wypisane: Władca władców i Pan panów.” Objawienie 19:16

Swoją łagodność Baranek wykaże podczas zaślubin, Jego Małżonką z Jerozolimą niebiańską, ,,Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka”(Obj 19:7) I mówi mi: «Napisz: Szczęśliwi(Błogosławieni), którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» I mówi mi: «Te prawdziwe słowa są Boże».

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


Następny artykuł ,,Kto jest godzien, na ucztę Godów Baranka!


www.jeszu.com

www.jeszu.pl

www.jeszu.info

www.zastopujczas.pl

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz