Prawda

21 stycznia 2018

W języku potocznym prawda nazywa się jakąś myśl, mowę  zgodnie z rzeczywistością, albo samą rzeczywistość, która się odsłania, jest jasna, oczywista. Termin;  prawda, prawdziwy. Definicja: prawdziwie kochać prawdę, mówić prawdę, prawda- a-letehes oznacza nie ukryty.

W Starym Przymierzu prawda polega przede wszystkim na wierności przymierzu, a w Nowym Przymierzu prawda jest pełna objawienia. Pan nasz Jeszu na ziemi nauczał prawdy o Bogu.

Słowo ' Aman i [(por. 'amen) z którego został wyciągniemy rzeczownik 'Emet- prawda] oznacza przede wszystkim być mocnym, pewnym, godnym zaufania.

Prawda jest więc właściwością czegoś, co jest trwałe, wypróbowane, coś na czym można się oprzeć. W odniesieniu do Boga Ojca i Syna Bożego Jeszu to droga prawdy która nie zawodnie prowadzi do celu.

Stare Przymierze

Pozostaje zawsze w związku z ingerencją Boga w historię Iszraela, zawsze dla dobra swego ludu. JHWH jest Bogiem wiernym, zachowujący przymierze  i obietnice.

,, Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «[Potomstwo] z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie,,. Psalm 132: 11

,,Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi: «[Potomstwo] z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie,, Izajasza 49: 11.

,, I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie,,.  Ozeasza 2: 21

Bóg JHWH przysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi. Przysięga wyrażona tu słowami ,,emet,, jest uważna za nienaruszalną.

Słowo ,,Emet,, występuje często łącznie z rzeczownikiem ,,hesed,,- miłosć, łasaka, dobroć, wierność np: Psalm 89: 2 

,,Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,  albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach,, (Psalm 89: 1-53)

Cały Psalm 89 wyraża postawę, jaką zajmuje Bóg wobec przymierza, jest to przymierze łaski i dobroci, Bóg zawsze pozostaje wierny przymierzu.

,,Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruszalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym»,,. Zachariasza 8: 8

Termin ,,emet,, (prawda) charakteryzuje także ,Słowo i Prawo Boże, Dawid mówi do JHWH:

,,Teraz Ty, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą(...),, 2 Samuela 2: 28a

Prawda u ludzi to postawa wierności, to ludzie zaufania oznaczający się wiernością do przymierza i prawa Bożego. Gdy chodzi o przedstawianie stosunków miedzy ludzkich, to najczęściej pojawia się zwrot; czyńcie dobro, bądźcie dla siebie dobrzy i mówcie prawdę.

,, A gdy zbliżała się śmierć Iszraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi twą rękę pod biodra na dowód twojej wiernej miłości, że nie pogrzebiesz mnie w Egipcie,. Rodzaju 47: 29

,,Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami,, Efezjan 4: 25

Nowe Przymierze

Oznacza ono naukę o mądrości, prawdę objawioną. Judejczycy a przede wszystkim uczeni w piśmie i kapłani chełpili się, że w swym Prawie posiadali usposobienie prawdy, że znajdowali w nim pełnie woli Bożej i znali Boga Ojca. (Rzym 2: 18-20) Syn Boży Jeszu wykazał im, że nie znają Boga i są ślepimy przewodnikami narodu Iszraela. (Mat 23:16) Stanowią oni jakby zapowiedź innych kłamców, tych którzy będą się pojawiać we wszystkich czasach po to, by odwodzić ludzi od Ewangelii i Pana Jeszu. (1J 2: 18-28)

,,Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina,,. 1 Jana 2: 18

,,Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami,,. Apokalipsa 2: 2

,,Powstaną bowiem fałszywi pomazańce i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych,,. Mateusza 24: 24

Prawda dla powołanych, do których jest skierowane słowo, powinni je usłyszeć i nawrócić się aby dojść do poznania prawdy(2 Tym 2: 25). Zaakceptowanie prawdy w Ewangelii dokonuje się poprzez wiarę(2 Tym 2: 13; Ty 1: 1), lecz wiara domaga się równocześnie umiłowania prawdy.

,,[działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia,,. 2 Tesaloniczan 2: 10

,,Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? Gal 5: 7

,,(...)tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie,,. Rzymian 2: 8

Pomazaniec a słowo prawdy, istnieje ścisły związek. Przedmiotem głoszenia nauki przez apostołów nie jest jakaś doktryna, ale sama osoba Chrystusa(pl. Pomazańca). Posłaniec Jan odnosi prawdę do osoby Pana Jeszu(J 14: 6) i do Tchnienia Świętego( J 15: 26) i do człowieka, który w tymże Tchnieniu ma świadczyć o Pomazańcu Jeszu w wierze i miłości. 

,, Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jeszu: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu,, Jana 18: 37

,,I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście dobrą wiadomość wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie zanurzenie, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jeszu został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili dobrą wiadomość wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły,,. Marka 16:15-20

Zmartwychwstały Pan Jeszu zasiadający po prawicy Bożej, Bóg Ojciec dał Mu imię ponad wszelkie inne imię . Po wylaniu Tchnienia Świętego Piotr dał świadectwo, o którym czytamy w Dziejach 2:16-39 (Flp 2: 9). Pan Jeszu ukazuje się takim, jakim Go określa Jego imię: ,,Jestem tym, który Zbawia"(Mat 1: 21-25)

,,Niech, więc cały dom Iszraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego, Jeszu, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Pomazańcem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was zanurzy się w imię Jeszu Pomazańca na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.” Dz 2: 16-39

W listach posłańców (apostołów) to polemika z heretykami, która dorzuca nowe szczegóły do tematu prawdy. Prawda to zdrowa nauka, przeciwieństwo baśni głoszonych przez nauczycieli kłamstwa. Ci ostatni odwrócili się od prawdy, co więcej, nawet czynnie przeciw niej wystąpili.

,,Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jeszu Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji,, Galatów 1: 1,2

,,Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!,, Galatów 1: 6-9

Ta prawda zbawcza została nam zakomunikowana bezbłędnie w księgach świętych. Słowo, które Pomazaniec słyszał od Ojca, to prawda, którą On przychodzi ,,głosić,, i o której będzie ,,wydawał świadectwo,,. Tak więc prawda - to słowo, kierowane przez Chrystusa do nas(społeczności powołanych[wywołanych]), a równocześnie to także słowo, które ma nas doprowadzić do wiary w Niego.  

,, I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»  A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć.  A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.  I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci»,,. Objawienie 5: 1-5

Jeśli u posłańca Pawła prawda ukazuje istotę sprawiedliwości Bożej, to u posłańca Jana jest ona przedmiotem objawienia i nie jest ona osiągalna przez ,,uczynki" (J 6: 28) lecz ten który szuka prawdy.

,,Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?  Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?  Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą". (Ew. Łukasza 11:9-13, BT)

 

Stanisław sługa Pana Jeszu


 

 

 

 

 

Udostępnij

Jeden komentarz

  • Grzegorz Biel 30 stycznia 2018jako23:58

    Dzisiaj większość ludzi chybia celu i idzie za światową gadaniną czyli uwielbieniem filozofii ,która jest przeciwieństwem prawdy objawionej.
    “Unikaj zaś światowej gadaniny ; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności ,a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło.Do nich należą Hymenajos i Filetos,którzy odpadli od prawdy,mówiąc że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. 2Tym.2:16-18.
    Wartościowy artykuł bracie Stanisławie ! Pozdrawiam.

Dodaj komentarz