,,Moc, władza, potęga” – gr. ,energeia, kratos, dynamis”

19 listopada 2019

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jeszu i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.  [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jeszu Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawic na wyżynach niebieskich - Efezjan 1:15-21bt

Apostoł Paweł w liście do Efezjan 1:15-21 używa słów do opisania Bożej Mocy, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.

Jako pierwsze pojawia się Moc, która po grecku znaczy; ,,Dynamis” - w Nowym Przymierzu występuje ponad sto razy. Zwróćmy uwagę na fakt, że ci, którzy ufają Bogu, zgodnie ze słowami apostoła mają doświadczać tej mocy. (2 Tym 1:7; 1 Kor 1:18)

Skuteczne działanie tej mocy Bożej, jest tu słowo greckie; ,, Schyos "Wyrażenie te mówi o sile i zdolności (ale tak że fizycznej, materialnej). Skąd owa siła pochodzi? To Bóg, nasz stwórca, daje nam fizyczną siłę i wytrzymałość, wykraczającą poza naszą słabość.

Kolejną formą w działaniu jest „Energeia”, która mówi o mocy w działaniu. Jeszcze jedno słowo to„ Potężny”, który odpowiada greckiemu słowu ,,Kreatos”, co oznacza moc wzbudzoną do działania.

Po zbadaniu słowa ,, Schyos "[Moc]- siła tkwiąca w potężnym [kreatos] mocy wzbudzającej do działania w zamierzonym celu - Energeia mamy do czynienia, gdy trwającej pracy osiąga się zaplanowany rezultat. (Iz 40:26)

Wymienionych terminach pisze apostoł Paweł; „to loipon adelfoi mou endynamousthe en kyriō kai en tō kratei tēs ischyos autou”  - „W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.” - Ef 6:10

Apostoł Paweł modli się abyśmy mogli poznać przemożnej mocy, która obrazuje Jego potęgę.

Wrócę do słowa ,,Dynamis”- „Temu zaś mogącemu to wszystko uczynić daleko obficiej niż prosimy albo pomyślimy - według mocy działającej w nas - Jemu chwała w zgromadzeniu i w Pomazańcu Jeszu po wszystkie pokolenia eony eonów. Amen.” - Efezjan 3:20,21

Bóg Ojciec może dokonać wszystkiego, czego zapragnie. Pismo Święte wielokrotnie zaświadcza Wszechmocy.  (2 Kronik 16:9)

Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Teraz więc, Boże nasz, dzięki Ci składamy i wychwalamy przesławne imię Twoje.” - 1 Kronik 39:11-13

Bóg Ojciec może uczynić wszystko, jest wstanie „nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,”(Ef 3:20; Ob 4:1-11)

Zwrócę jeszcze na jedno słowo w Nowym Przymierzu, tłumaczone na „eksousia” co oznacza; wolność w działaniu, moc, władzę, oraz  prawo do działania.  Bóg ma władzę i prawo do swobodnego działania ,,Czy nie ma władzy garncarz (nad) gliną, (żeby) z tej samej masy uczynić jedno naczynie do (czegoś) cenionego, a drugie do wstydliwego?”(Rzym 9:21) A wersetach Dz 1:7 uświadamia nam, że Bóg ma władzę nad czasami i chwilami, „które Ojciec ustalił swoją władzą,”

Kwestia władzy Syna Bożego Jeszu Pomazańca jest przedstawiona w równie żywy sposób;

I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jeszu, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje błędy [grzechy]».

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.

A Jeszu, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?

Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje błędy [grzechy]", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź!"

Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę uwalniania (od) błędów [grzechów] - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»

On wstał i poszedł do domu.

A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Odchodząc stamtąd, Jeszu ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim.” - Mateusza 9:2-9

Pan Jeszu nauczał autorytetem - „Jak ten który posiada władzę” inaczej niż uczeni w Piśmie. Oni mogli nauczać w oparciu o tradycję. (Jn 7:16; 8:28)

,,Gdy Jeszu dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie” - Matusza 7:28,29

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" - Mat. 28: 18. Apostoł Paweł ułatwia nam uzmysłowienie sobie, jak ważna jest pozycja Jeszu Pomazańca. W swoim Liście do Kolosan napisał: „- który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.

 -  bo w Nim stworzono wszystko: w niebiosach, i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego stworzono.  -  On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stanęło.”

Uznawanie zwierzchnictwa i wzywanie imienia Pana to jednak coś więcej niż tylko przyznanie mu czołowej pozycji. Weźmy pod uwagę, że apostoł Paweł pisze dalej: „Bo w Nim upodobanie (by) cała pełnia zamieszkała.” - Kolosan 1:19

Z uwagi na wybitne stanowisko Jeszu Pomazańca należy oczywiście poważnie traktować jego prawa, nakazy i przestrzegać ich z całej duszy. Czy poważnie się zastanawiasz nad dobrodziejstwami wynikającymi z ofiary Syna Bożego Jeszu.

„Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.” - Dzieje Ap 3:15

Jest ustanowionym przez Boga Ojca „Panem i Władcą”, Pan Jeszu odgrywa w zamierzeniu Bożym tak kluczową rolę, jakże słuszne i bynajmniej nie przesadne było jego stwierdzenie: ,,Odpowiedział mu Jeszu: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” - Jana 14:6

 

 

Stanisław Sługa Pana Jeszu


 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz