Łaska

7 września 2020

,,Przez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo dla posłuszeństwa wiary między wszystkimi narodami, względem imienia Jego;

między którymi jesteście i wy powołanymi Jeszu Pomazańca.” – List Pawła do Rzymian 1: 5,6

 

Słowo ,charis’: Oryginalne słowo: χάρις, ιτος, ἡ - : łaska, życzliwość, Wyczerpująco: «czyjaś przychylność, wspaniałomyślność», «darowanie lub złagodzenie kary»

Słowo ,charis’ - ,łaska’, nie jest tylko tworem czysto chrześcijańskim, istnieje ono także w Starym Przymierzu. Ale to Nowe Przymierze ustalił sens tego słowa i nadał mu właściwy rozmiar ustanowiony przez Pana Jeszu Pomazańca.

,, Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa.” – Jana 1:17*

Łaska to dar Boży, który zawiera w sobie wszystkie dobrodziejstwa, które pochodzą od Syna Bożego.

,,Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszystkiego z nim nie darował nam?” – Rzymian 8:32*

Jest to dar obejmujący swoją dobrocią stworzenie, które ten dar otrzymuje, a ten, kto otrzymuje, Jego dar(Boga), znajduje u Boga łaskę i upodobanie. Godne uwagi jest to, że zarówno w języku hebrajski, jak w greckim i podobnie w języku polskim – słowo ,łaska’ oznacza źródło daru, gdy chodzi o tego, który daje, oraz następstwa daru dla tego, który go otrzymuje.

W Starym Przymierzu Mojżesz Boga określił w sposób następujący: ,,Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność,” – Wyjścia 34:6Tanach

Owocem łaski Bożej jest to, że Bóg może być pokojem, radością swoich wyznawców: ,, Jak cenna jest Twoja łaska,

synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,

chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

9 sycą się tłuszczem Twojego domu,

poisz ich potokiem Twoich rozkoszy” – Psalm 36:8,9bt

Życie, majętność człowieka, bledną wobec doświadczeń hojności Boga, tego niewyczerpalnego źródła. Łaska Boga nie jest skarbcem zazdrośnie strzeżonym. Znakiem tej dobroci jest wybranie Iszraela. Jest to inicjatywa całkowicie darmowa, nie dająca się wytłumaczyć żadną zasługą ze strony narodu wybranego, żadnymi wartościami, ,,Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów.”- ,, Lecz z miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego.” – Pp 7:7,8 Tanach.

Ale ta łaska ma swój koniec. Niewierność tego narodu doprowadziła, że Bóg postanowił odprawić, który niegdyś, był dla Niego jakby symboliczną małżonką. Teraz wydalał ją z przydzielonej jej ojczyzny i zapędzał ręką babilońskich zdobywców do dalekiego kraju.

,,Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem, lub kto jest tym z moich wierzycieli, któremu was sprzedałem? Oto z powodu waszych win zostaliście sprzedani i z powodu waszych występków została odprawiona wasza matka.” Izajasza 50:1 Tanach

Iszrael po wyjściu z Babilonu nie chciał się zdobyć na synowską odpowiedź;  ,,Słuchajcie słowa Pana, synowie Iszraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga.” – Oz 4:1 Tanach.

Przyjście na świat Jeszu Pomazańca ukazuje, jak daleko może się posunąć Bóg w swej dobroci: aż do oddania własnego Syna(Rzym 8:32)** Źródłem tego nie zwykłego gestu są dobroć, wierność, miłosierdzie. W osobie Chrystusa przyszła ,,łaska i prawda”(J 1:17) ,,I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”(J 1:14)

Wrażliwość Pana Jeszu Chrystusa na nędzę ludzką, Jego wzruszenia na widok cierpień wyrażają dobroć, miłosierdzie. Apostoł Paweł zaś zachęcając Koryntian do hojności, przypomina im łaskę (Charis) Jeszu Chrystusa ,,że będąc bogaty ze względu na was stał się ubogi,”(2 Kor 8:9)

Niczym nie zasłużony od samego początku charakter wybrania, powinno pozostawić swoje piętno na całym życiu powołanych. ,,Tak też i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę” – Rzymian 11:5*

Zbawienie jest darem, a nie zapłatą za zasługi w postaci jakiegoś wysiłku człowieka. Tym co podwaja darmowość wybrania, są warunki konkretne, w których się ono dokonuje. Otóż Bóg wybiera tego, który był Jego nieprzyjacielem, ułaskawił potępionego:

,,Albowiem Pomazaniec, gdy jeszcze byliśmy bezsilni, w stosownym czasie umarł za bezbożnych.

 Ledwie bowiem za sprawiedliwego ktoś (by) umarł; za dobrego może ktoś by odważył (się) umrzeć.

Bóg zaś okazuje dowód swojej miłości względem nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Pomazaniec za nas umarł.

 (O) wiele więc bardziej usprawiedliwieni teraz w krwi Jego, zostaniemy wybawieni od gniewu.

 Jeśli bowiem wrogami będąc, zostaliśmy pojednani Bogu przez śmierć Syna Jego, tym bardziej (będąc) pojednani, zostaniemy zbawieni w żuciu Jego.” – Rzymian 5:6-10*

Łaska Boża ,, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna”(1 Kor 15:10)bt. Ona sprawia, że wiara rodzi uczynki, że spełnia swe zadanie, że jest czynna poprzez miłość(Gal 5:6), i że wydaje owoce w postaci dobrych uczynków(Kol 1:10), które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

,, Albowiem jego jesteśmy dziełem, stworzeni w Pomazańcu Jeszu dla pracy dobrej, którą przedtem przygotował Bóg, abyśmy w niej trwali.” – Efezjan 1:10

Łaska jest u apostołów źródłem niewyczerpalnej energii, dzięki niej apostoł Paweł jest tym, czym jest, i czyni to, co czyni;

,, Lecz łaską Bożą jestem tem, czemem jest, a łaska jego przeciwko mnie daremna nie była; alem obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną.” – 1 Koryntian 15:10*

Ponieważ łaska jest podstawą przemiany i działania człowieka, domaga się ona współpracy. ,,Oddani posługiwaniu… nie upadamy na duchu” , ciągle zatroskani o to, by ,,ulegać łasce” i odpowiadać na jej działanie;

,, A pisałem do was, bracia! poniekąd śmielej, jakoby was napominając przez łaskę, która mi jest dana od Boga.” – Rzymian 15:15*

,, A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.” – Filipian 2:12

Tak więc odkrywając w łasce Bożej źródło wszystkich czynów, powołani przybierają właściwą postawę wobec innych ludzi, zdobywa się na dumę autentyczną, która nie jest chlubieniem się ze wszystkiego, co się posiada, lecz tego, że wszystko otrzymało się od Boga, a w pierwszym rzędzie sprawiedliwość. Apostoł Paweł bardzo chętnie łączy razem słowa ,,duma” i ,,łaska”

,, Bo jeźli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czem chlubić, ale nie u Boga.”; ,, Przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku łasce, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” – Rzymian 4:2; 5:2

,, lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” – 2 Koryntian 12:9

,, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.” – Efezjan 1:6

Czy można utracić łaskę? Oczywiście, że tak. Pismo Święte mówi wyraźnie, że wpływ Szatana daje się odczuć wszędzie, bo jest jak powietrze, które otacza naszą planetę. Apostoł Paweł nawet nazwał go ‛władcą powietrza, duchem działającym teraz w synach nieposłuszeństwa’ (Efez. 2:2). Osoby, które dopuszczają do tego, są bardziej podatne na jego wpływ. Diabeł i zgraja jego demonów chwytają się wszelkich dostępnych im środków, aby wprowadzić ludzi w błąd, nawet powołanych, a zarazem przekreślić wszystko, co dobre i słuszne. W tym też celu wzbudzają ducha nieograniczonej pobłażliwości, chciwości, nieczystości, szemrania, podziałów, fałszywych nauk.

,, Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy(…) Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.” – Jana 15:2,6

 

Stanisław sługa Pan Jeszu.


*Przekład roboczy na jeszu.com

**Gr. faidomai εφεισατο (efeisato) - (Strong 5339)- Słowo często przekładane jest jako ,,oszczędzić" w znaczeniu takim, że Bóg nie oszczędził swego Syna. Jednak słowo to ma również znaczenie ,, powstrzymywać się od głosu lub (być obiektywnym)." Jest to o tyle ważne, że Jeszu Chrystus przyszedł na świat, aby dać okup. Co sam wyraźnie podkreślił, Jego śmierć za grzechy była Jego całkowicie wolnym wyborem ,,Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca»." – Jana 10:17,18

,, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” – Mat 20:28

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz