Rozdział 4
/ 6 marca 2024

Panowie, traktujcie sługi sprawiedliwie i bezstronnie, świadomi, że i wy macie Pana w niebie. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony; abym ujawnił ją tak, jak powinienem powiedzieć. Wobec [osób] z zewnątrz postępujcie mądrze, wykorzystując sprzyjające okoliczności. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca; posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was; oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie, i Jeszu, zwany Justusem, którzy są z obrzezania. Ci są moimi jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jeszu, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest...

Rozdział 3
/ 6 marca 2024

Jeśli więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy pojawi(objawi) się Chrystus — nasze życie — wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Uśmierćcie zatem to, co w członkach ziemskie: rozwiązłość, nieczystość, zmysłowość, złe pragnienia i zachłanność równoznaczną z bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych; nie okłamujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przywdzialiście nowego, bezustannie odnawianego dla [osiągnięcia] poznania zgodnego z obrazem Tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Helena(Greka) ani Judejczyka , obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Dlatego jako wybrani Boży, święci i ukochani, przywdziejcie serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi(zarzuty) przeciw drugiemu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i...

Rozdział 2
/ 6 marca 2024

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jeszu, Pana, tak w Nim chodźcie, zakorzenieni i zbudowani na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono; przepełnieni wdzięcznością. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na [własną] korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż [ponieważ] w Nim bowiem w cieleśnie mieszka cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, W Nim też zostaliście obrzezani - nie ręką ludzką, lecz przez wyzucie się z grzesznego ziemskiego ciała w obrzezaniu Chrystusowym. Pogrzebani zostaliście wraz z Nim w zanurzeniu, w którym też zostaliście...

List do Kolosan rozdział 1
/ 6 marca 2024

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jeszu, i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jeszu Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jeszu Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jeszu i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei(nagrody) odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy ewangelii. Która dotarła do was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując...