Duch Święty

29 lutego 2020

„Czyż nie są oni wszyscy Duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” -  Hebrajczyków 1:14

 

Duch Święty to wspólna nazwa dla Duchów posłanych przez Boga i Pomazańca do pomocy dla powołanych do zbawienia. Każdy Duch osobowy, posłany na ziemię jest Posłem czyli aniołem.

Poruszyłem już temat o Duchu Świętym 25 CZERWCA 2017, chciałem dodać kilka nowych wątków. Dla przypomnienia wspomnę co znaczy słowo „Ruah,,

Język hebrajski na określenie Ducha Bożego, Ducha Świętego używa rzeczownika „Ruah,,. Ruah znaczy po prostu „wiatr”, a w formie czasownikowej – „być lekkim”. Ale jednocześnie, jako rzeczownik jest synonimem słowa „zapach”. Wyraz „ruah” jest także rzeczownikiem dźwiękonaśladowczym. Wymawiany dynamicznie brzmi niczym nadciągający wicher, z hebrajskim „ruah” „nadciągają” ciężkie chmury z błyskawicami, tchnienie.

W Nowym Testamencie wyraz ,,Duch(Tchnienie),, przetłumaczone jest z greckiego wyrazu ,Pneuma, którego pierwsze znaczenie ze źródło słowa ,wiatr, . Lecz niech nikt nie myśli, że staram się udowodnić, że Duch Święty, jest ,święty wiatr,. Z powodu że wiatr jest elementem tak niewidzialnym, jak i potężnym, dlatego wyraz ,ruah, i ,pneuma, stopniowo zaczęły przybierać obszerniejsze znaczenie.

Duch to: Tchnienie, powiew, delikatny wiatr, wiaterek, dech w nozdrzach lub ustach, energia ożywiająca, a także osoba demona lub anioła.

Warren W. Wiersbe Pastor, pisarz jak zauważył: ,,Żadne inne słowo w Nowym Testamencie nie ucierpiało bardziej aniżeli Święty” Oczywiście zgadzam się z tymi słowami. Zacznę od terminu ,,Święty”

Słowo greckie ἅγιος hágios, hag'-ee-os; z ἅγος hágos (porównaj G53); Święty (fizycznie, czysty, moralnie nienaganny lub religijny, uroczyście poświęcony): --( najbardziej) święty (jeden, rzecz), święty. Hagnos G53 häg-no's ἁγνός (Etymology) tego samego, co ἅγιος (G40); czysty, czcigodny, święty, nieskazitelny, właściwie, niewinne, skromne, doskonałe.

W grece antycznej słowo hagios(G40, G53), hagnos; oznaczało dodawać cześć bogom lub być poświęconym bogu i odnosiło się do osoby lub istoty. Chodź termin wywodzi się z antycznej greki, autorzy Nowego Testamentu użyli go w odniesieniu do osoby, która poświęciła się Bogu. Tak rozpoczął się termin ,,Święty” który odnosił się do Ducha(Tchnienia) lub do człowieka. W języku hebrajskim odpowiadające mu słowo oznacza ,,kogoś lub coś oddalonego od grzechu”

Hebrajskie słowo kòdesz; święte; bycie świętym; czystość i nieskazitelność pod względem religijnym. Kòdesz nasuwa też myśl o oddzieleniu, odłączeniu lub uświęceniu dla Boga, który jest święty. Bóg jest Duchem, to znaczy, iż On jest potężny i niewidzialną istotą. Słowo Boże nazywa Boga po trzykroć Święty, czyli Bóg Ojciec jest Duchem Świętym.

Szereg wersetów odnosi określenia rúachpneúma do aniołów(posłów) 1Kl 22:21, 22; Eze 3:12, 14; 8:3; 11:1, 24; 43:5; Dz 23:8, 9; 1Pt 3:19, 20

Apostoł Paweł pisząc słowo hagios wyniósł na zupełnie nowy poziom znaczeniowy, tzn.; oddzielić lub być odłączonym, można śmiało stwierdzić, że słowo święty było z jednym ulubionych pojęć używanych przez ap. Pawła, słowo to występuje w jego listach aż czterdzieści dwa razy.

Połączmy dwa terminy; „Pneuma -  Duch(Tchnienie)  osobowy, posłany na ziemię jest posłem czyli aniołem.  „Hágios"  - czyste, święte, nie skazitelne, oddzielone od grzechu.

Przeciwieństwem Ducha(Tchnienia) Świętego jest ,duch nieczysty' , Pneuma, ἀκάθαρτος akáthartos, ak-ath'-ar-tos; z G169 (jako cząstka ujemna) nieczyste (ceremonialnie, moralnie (lubieżnie) lub specjalnie (demonicznie)): - plugawe, nieczyste.

,,Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, tchnienie(duch) nieczyste, z tego człowieka».” - Marka 5:8

Złymi istotami duchowymi są duchy nazwane ,,demonami,, duch nieczysty, to nie jest jeden duch tylko pojęcie wspólne dla wielu anonimowych demonów.

Czym jest duch świata?

Duch świata jest w sprzeczności z Duchem Bożym. Odkąd cały świat znajduje się w upadłym stanie i pod zwodniczym i zaślepionym wpływem szatana, to jego duch, czyli usposobienie, jest w długotrwałej sprzeczności z Duchem Świętym, duchem prawdy, sprawiedliwości i miłości Bożej. Sprzeciwia się Duchowi Świętemu, którego lud Boży otrzymuje z Pisma Świętego i jest przeciwko wpływom, jakie na niego oddziaływa. Jak duch szatana jest duchem samolubstwa, nienawiści, złości, zwady i działa przeważnie w synach tego świata, trzymając ich w swej mocy.

Duch Święty to duch miłości, dobroci, pokory, cierpliwości, braterskiej miłości, działa i rządzi dziećmi Bożymi. Wszystkie Duchy zachowane w świętości współpracują ze sobą dla dobra nas, ludzi powołanych do zbawienia. Mamy wielki zastęp współpracowników, interweniujących dla naszego dobra i dla chwały Boga.

„Pojmujemy zaś, że z kochającymi Boga, wszystko współpracuje, dla dobra tych, [którzy] według postanowienia powołanymi są.”  - Rzymian 8:28

Jeśli Duch ukazywał się w postaci cielesnej to czytamy o Posłach (aniołach), a jeśli działał niewidzialnie wówczas spotykamy się z bardziej ogólnym stwierdzeniem, że to Duch Święty, Boży, Chrystusowy, a czasem po prostu Duch, czyli Tchnienie.

Jeszcze jeden dowód, że Słowo Boże nazywa duchy (tchnienia) ,Świętymi'. Księga Powtórzonego Prawa rozdział 33 werset 2

,,Pan przybył z Synaju,

objawił się nam z Seiru,

pospieszył z gór Faranu z miriadami Kadesu,

a z Nim po prawicy aniołowie. ” - Septuaginta LXX 33: 2

„I rzekł: Pan z Synaj przyszedł, i pojawił się im z Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z dziesięcioma tysiącami świętych; z prawicy jego zakon ognisty dany im.” - 33: 2 BG

Aniołów(posłowie), jako istoty niewidzialne i potężne nazywa się duchami. ,,Wystąpił pewien duch i stanął przed Panem …”(1Kl 22: 21) albo „Czyż oni wszyscy nie są duchami do publicznej służby” ( Heb 1: 14) Poza tym odnoszą się do nich takie określenia, jak „synowie prawdziwego Boga”, „gwiazdy poranne”„święte miriady” lub „święci”, (Hi 1:6; 2:1; 38:7; Pwt 33:2).

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


 

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz