Czasza gniewu Boga

7 października 2017

Objawienie  16:
1 „
Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: 
«Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!»
I poszedł pierwszy,
i wylał swą czaszę na ziemię.
A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach,
co mają znamię Bestii*,
i na tych, co wielbią jej obraz.
 A drugi wylał swą czaszę na morze.
I stało się ono krwią jakby zmarłego,
i każda z istot żywych poniosła śmierć -
te, które są w morzu.
A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód:
i stały się krwią.
I usłyszałem anioła wód, mówiącego:
«Ty jesteś sprawiedliwy,
Który jesteś, Który byłeś,
o Święty,
że tak osądziłeś”. 

Czasze gniewu Boga ujawniają Jego zamiar na to, co się dzieje na ziemi, i ostrzega przed wyrokami, które wykona. ,A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii*, i na tych, co wielbią jej obraz,(Obj 16: 2).*

 „Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego!» I usłyszałem, jak mówił ołtarz: «Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe» Objawienie 16: 6,7

Z pewnością jest rzeczą stosowną, by ci, którzy mają znamię i wielbią obraz Bestii i przelali krew świętych i proroków, zostali zmuszeni do jej picia, Godni są tego!». Również daje wymowne świadectwo o sprawiedliwości i słuszności orzeczeń Bożych.

 „A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę”. Objawienia 16: 8,9

Nie dziwi mnie, że ludzie nie chcą się nawrócić i oddać chwałę Bogu, gdy oddają cześć wizerunkowi Bestii i w taki sposób bluźnią imieniu Boga.

 „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili”. Objawienie 16: 10,11

Królestwo bestii od samego początku tonie w ciemnościach duchowych. Dotknięci chorobą i pokryci wrzodami. Wcale nie okazują „skruchy za swe dzieła”. Nie można, zatem oczekiwać, iż przed zagładą Bestii dojdzie do masowego nawrócenia. (Izajasza 32:6)

 „I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano>. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: «Stało się!» I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie”. Objawienie 16: 13-18

16 rozdział a wiersze od 13 do 18 księgi Objawienia wprowadza nas do wniosku, że Armagedon to nie wydarzenie tylko miejsce. Możliwe, że wojska zostaną zgromadzone na miejscu nazywanym Armagedon (Har-Magedon), w celu przygotowania do wojny z Bogiem, czy do tej wojny dojdzie. Rozdział 16 księgi Objawienia nic o tym nie mówi.

Werset 14 uświadamia nas, że zgromadzają się władcy polityczni(demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi) ze złymi zamiarami w okolicy Armagedonu, będzie jakby wstępem do zniszczenia Babilonu Wielkiego (Wielkiej Nierządnicy). Od jakiegoś czasu dostrzegamy dużą koncentrację wojsk w tamtym rejonie, czyli przy granicach Syryjsko-żydowskiej, Syryjsko-tureckiej i regionach kurdyjskich. Zgromadzenie całej armii świata w jednym miejscu byłoby dziwne, a może i niewykonalne, ale zwróć uwagę, że władcy (przywódcy światowi) nie rezygnują z Syrii i całego bliskiego wschodu.

A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta narodów runęły. A Wielki Babilon** został wspomniany przed Bogiem, by dać mu kielich wina – gwałtownego gniewu jego. I każda wyspa pierzchła, i gór nie znaleziono”. Objawienie 16:19,20

A kobieta, którą zobaczyłeś jest miastem wielkim, posiadającym władzę nad królami ziem”. Objawienie 17:18

Informacja o zniszczeniu wielkiego miasta prawdopodobnie dotyczy Babilonu Wielkiego. Ta organizacja uprawiająca nierząd z władcami świata jest odpowiedzialna za handel bronią, za wojny i mordy popełniane na chrześcijanach. Do tych działań dochodzi jednak w taki sposób by nikt nie zorientował się, że to ona jest wszystkiemu winna, dlatego Pismo informuje nas, że zostanie to odkryte.

,,i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi» Objawienie 20: 24

„Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano”. Objawienie 16: 15

Niestety dziś wielu chrześcijan sympatyzuje z „nierządnicą” wierzy w jej nawrócenie. Ty jednak weź sobie do serca wezwanie z Objawienia:

,,I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie”. Objawienie 18:4,5

Co znaczy , Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag’?

Przede wszystkim narzędziem nierządnicy jest pieniądz! Nierządnica to nic innego jak żydowska finansjera (tzw.; Banksterka). Ci żydowskiego pochodzenia bankierzy i przemysłowcy żądni władzy i pieniądza potrafili tak układać elementy życiowej układanki, by znacząco wpłynąć na gospodarkę XIX i XX wieku. Przykładem jest jak skarb państwa i finanse Anglii, które znalazły się w rękach potężnego rodu, jakim była rodzina Rothschildów.

Sam wygrany nie ukrywał nigdy satysfakcji z takiego rozegrania, o czym świadczą jego słynne słowa: „Nie dbam o to, jaka marionetka zasiada na tronie królewskim, by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce.

Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A podaż pieniądza kontroluję ja!”.

Dopóki jestem w stanie kontrolować emisję pieniądza w danym kraju, nie
dbam o to, kto w nim stanowi prawo.   Mayer Rothschild***

Popieranie moralnie, politycznie i ekonomicznie nierządnice (Babilon Wielki) jest skazany na upadek i udział w jej plagach, na którą ma spaść. Nierządnica ma zostać zgładzona nagle i całkowicie.

,,dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził.

 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: " Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! 

 I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie" Objawienie 18:8, 10, 21

Nie wolno nam, więc w jakikolwiek sposób być częścią tego miasta. Powinniśmy trzymać się od niego z daleka. Tak jak naśladowcy pomazańcowi uciekając z Jeruszalem porzucili wszystko, nie bacząc na ewentualne trudności(I wieku n.e.). Pamiętajmy, że cały czas głos mówi o mieście, czyli systemie:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:

Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli; bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnieObjawienie 18:2-5

Żyjemy w czasach, gdy możemy nie tylko zostać poddanymi Króla królów, ale także współkrólującymi z Nim.

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Objawienie 3:21

„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Pomazańca i będą z Nim królować tysiąc lat”. Objawienie 20:6

Ps. Ap. 17: 15 I rzecze do mnie: ,,Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,, BT 

Proroctwo mówi, że Bóg pobudzi Bestie i dziesięć rogów(władców, rządy)  do zniszczenia Babilonu Wielkiego, czyli ten sztuczny twór, jakim jest Iszrael aszkenazyjski, wraz rządami,  zniszczy potęgę żydowskiej finansjery (banksterki). W ten sposób Bestia (Iszrael) sam stanie się ósmym królem, czyli kolejną potęgą światową.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu. 


*ελκων (helkōn) - (Strong 1668) [n_ Gen Pl n] wrzody (1. rany ropiejące, wrzody, 2. wrzody brzucha) – ulcers, łac. abscessus, -jest tłumaczone  to co, na 1. zewnątrz i 2. wewnątrz-sens: i bluźnili Bogu Nieba z powodu swoich bólów oraz z powodu swoich wrzodów, lecz nie opamiętali się w swoich uczynkach.


**Bestia - państwo żydowskie w Palestynie (pojawienie się na arenie międzynarodowej od 1948 r.)  Objawienie Jana 17:  8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, 
ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
A zdumieją się mieszkańcy ziemi,
ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia
od założenia świata -
spoglądając na Bestię, 
iż była i nie ma jej, a ma przybyć 

**Nierządnica (Babilon Wielki) - zdradzającej Boga grupia ludzi. Już po wyjściu z niewoli Egipskiej wyłania się grupka osób, które pragną przejąć przewodnictwo(bunt Koracha).  Są to ludzie należący do grupy, która utrudniała całemu narodowi służenie Bogu. Biblijnym faktem jest, że byli to ludzie układający się z władcami politycznym, mający własnych kupców, artystów i jednocześnie dążący do zabicia wszystkich sług Bożych.


***SONG HONGBING
"Wojna o pieniądz - Prawdziwe źródła kryzysów finansowych"


http://www.jeszu.pl/2015/04/izrael-zniszczy-babilon-wielki.html

http://www.jeszu.pl/2013/03/kim-jest-wielka-nierzadnica.html

Udostępnij

2 komentarze

  • Henryka 7 października 2017jako21:40

    Świetny artykuł Stasiu bardzo fajnie powiązane wersety biblijne z tym co obecnie się dzieje Nasz Pan Jeszu powiedział w Obj. Kto ma uszy niech słucha co duch mówi do Zborowski a ja bym jeszcze dodała kto ma oczy niech patrzy ze to wszystko dzieje się na naszych oczach .wczoraj koleżanka s.Jehowy zadała mi pytanie jak ja rozumiem z Obj.-18.4 wyjdzie z niego ludu mój abyście nie byli uczestnikami ich grzechów wiec wytłumaczył am jej no i miała wątpliwości że królestwo będzie rządzić nad ziemią wiec powiedziałam żeby ten werset przeczytała z Bibli warszawskiej i była zaskoczona

  • Grzegorz 8 października 2017jako13:06

    Źydzi zabili Pana Jeszu i proroków i nas także prześladowali. Anie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się oni wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów .Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boźy. Tesaloniczan 2:15-16.
    Za czasów Pana naszego Jeszu źydzi byli Jego wrogami ,którzy sprawowali władzę państwowe ikościelne tak samo dziś nic się nie zmieniło władzę nad systemem finansowo -bankowym opanowali źydzi i dlatego stosowne jest proroctwo z Obj 17:15 do dzisiejszych czasów. Bardzo ciekawie to opisałeś Stanisławie. POZDRAWIAM !☺

Dodaj komentarz