Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi

6 maja 2017

Ewangelia Marka 1: 44 ,,mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich»,,.

Oto sytuacja dotycząca nauczania Jeszu:

,,40 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». 42 Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 43 Jeszu surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jeszu nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego,,. Marka 1: 40-45

Jeszu miał na celu pouczenie człowieka, aby nie rozpowszechniał tej wiadomości. Chciał wejść i przemierzyć miasto bez tłumu ludzi, którzy przychodzili do nie go, aby uzdrowić ich cielesne nieszczęścia.

 Jeszu uzdrowił chorego, ale dlaczego nie chciał, aby człowiek nie rozpowszechniał wiadomości o uzdrowieniu?

Jest to w istocie przeciwieństwem tego, co wielu samozwańczych uzdrowicieli (kościelni kaznodzieje) czynią. Faktycznie płacą mediom za nadawanie publiczności wszystkim im domniemanym mocom uzdrawiania. Inne, bardziej konserwatywne sekty i organizacje religijne reklamują się i umieszczają spoty telewizyjne po to, aby przyciągnąć ludzi do swoich kościołów. Szukają zwolenników i wmawiają im, że posiadają Ducha Świętego i poprzez dotyk, modlitwę po trawią trwale uzdrowić.

Jest to całkowicie sprzeczne podejścia, jakie miał Jeszu, gdy uzdrawiał. Nie był zainteresowany bycia sławnym, medialnym. Nie miał potrzeby budować reputacji na uzdrowieniach. (...) Jeszu surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów...

Jednak nauki Jeszu są o szerokim zasięgu. On szedł od miasta do miasta i głosił dobrą nowinę o Królestwie. On nie szukał własnej chwały. Jeszu szukał chwały swego Ojca i przywieść tych, co są gotowi nawrócić się. Nie szukał istotnych korzyści z nauk, jakie głosił. Nie żądać wynagrodzenia nie brał darowizn od swoich zwolenników. W rzeczywistości Jeszu nawet nie prosił o pieniądze lub darowizny. Przyjął dobrowolne ofiary z jego zwolenników, ale nie żądać żadnego wynagrodzenia lub zapłaty w celu wspierania siebie.

I mówił do swych uczniów, którzy głosili:

8 Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; Łuk 10: 8

Jest to całkiem inna postawa, jako mają dzisiejsi kaznodzieje i kapłani, żądają zapłaty, pensji za swoje usługi.

Służba Bogu Najwyższemu oznacza ofiarowanie samego siebie jako ofiary, jako dobrowolna ofiara. Jak Widzisz, Bóg, jako Najwyższa Istota nie potrzebuje niczyjej pomocy. Bóg chce, aby ludzie służyli dobrowolnie i z miłości do niego. I to było właśnie to, co Jeszu robił.

,,6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie,,. Jana 17: 6, 7

Jeszu nauczał również, że jego nauki i władza pochodzi od Istoty Najwyższej, Boga Ojca:

,,30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał,,. Jana 5; 30

Działalność Jeszu głoszenie i uzdrowienie nie były wykonywane w celu promowania siebie. Nie był to dla własnej gloryfikacji. Raczej czynił dla chwały Boga Ojca, a jego służba była dla „ujawnienia" - lub prowadząc jego uczniów do Boga. Jego działania pokazywały wielkie oddanie i miłość do Ojca. Celem naszego Pana była służba i miłość i dale tego poinstruował chorego, aby poszedł do świątyni i złożyć ofiarę dla Boga:

... i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich»,,. Mar 1: 44b

Co Jeszu przez to miał na myśli?

Więc Jeszu pouczył, aby złożył ofiarę, by stać się oczyszczonym tak jak Mojżesz polecił”.

Mojżesz polecił swym rodakom Israelitom,  aby przeprowadzili proces  oferowania dla Boga po to by wielbić i chwalić Jego święte imię.  Jest to proces uświęcania przekazywane od Abrahama do Izaaka do Jakuba i Mojżesza, i ostatecznie, jak widzimy tutaj, do Jeszu. Dla tego Jeszu poinstruował tego chorego, aby złożył ofiarę. Oto nakaz skierowany od Boga do Mojżesza:

,,«Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę,, Wyj 25: 2

Widzimy tu taj jak Bóg przekazuje Mojżeszowi aby danina była,, którego skłoni do tego serce,.

Czym jest ofiara? Ofiara polega na składaniu darów i jest przeznaczona do przekazania innej osobie, którą chcemy mieć związek z nią. Dlatego Bóg polecił Mojżeszowi, że ofiary powinny pochodzić tylko od kogoś, którego skłoni do tego serce,.

Zostało również przekazane później z pojęciem dobrowolnej ofiary

,, 8 Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre,, Ps 54: 8

Chrystus Jeszu, mistrzowski Nauczyciel, pozostawił nam do naśladowania przykład i to pod każdym względem. Jeszu potwierdził to w modlitwie, wpowiedzianej tuż przed tym, jak został aresztowany:

,, 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»,, Łuk 22: 42

W tej modlitwie, Jeszu zasadniczo ofiarowuje się Bogu.  Biblia przedstawia Jeszu, jako poddanego Bogu i ofiaruje siebie, bo to jest wola Ojca. „Nie szukam własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał” (Jana 5: 30; 8: 29) Stawianie w podobny sposób woli Bożej na pierwszym miejscu ma ogromne znaczenie, dawanie pierwszeństwa Bogu zapewnia skuteczną ochronę.

Celem jest poznanie, miłość i służenie Bogu, jak Mojżesz i Jeszu pouczali:

,,30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych»,, Marka 12: 30, 31; 5 Moj 6: 5

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

 

 

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz