Rozdział 3
/ 10 marca 2024

Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Gdy jednak pojawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jeszu Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami życia eonowego(wiecznego), którego nadzieja nam przyświeca. Wiarygodne to Słowo i chcę, abyś obstawał przy tych sprawach, tak aby ci, którzy zaufali Bogu, poważnie myśleli o tym, jak się oddawać szlachetnym czynom; te (właśnie) sprawy są szlachetne i pożyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o prawo(zakon) unikaj; są bowiem nieużyteczne i próżne(bezproduktywne). A człowieka wywołującego rozłamy po pierwszym i drugim ostrzeżeniu wystrzegaj się(unikaj), wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje. Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam...

Rozdział 2
/ 10 marca 2024

Ty natomiast mów to, co odpowiada zdrowemu nauczaniu, że starsi mężczyźni mają być trzeźwi, godni szacunku, rozsądni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości; że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do oszczerstw, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład; niech uczą młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, by były rozsądne, czyste moralnie, gospodarne, dobre, własnym mężom uległe — żeby Słowu Bożemu nie bluźniono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie prze- ciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Pojawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jeszu, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud...

List do Tytusa rozdział 1
/ 10 marca 2024

Paweł, sługa Boży, apostoł Jeszu Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia eonowego(wiecznego), przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jeszu, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozwiązłości(hulaszcze życie) albo buntujący się. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie pijący, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani, trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku. Jeden z nich, ich własny wieszcz...