Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”

5 lutego 2017

Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”

 

PRZEBYWAJĄC na ziemi, Pan Jeszu Chrystus dał się poznać jako „dobry pasterz”. Jego „owcami” byli ci, którzy słuchali jego głosu i podążali za nim. Oświadczył, że poświęca za nich swe życie (Jana 10:1-15). Tym samym Pomazaniec Jeszu swoich naśladowców zebranych przyrównał do owiec w trzodzie. W Ewangelii według Łukasza 12: 32 przytoczone są słowa Jeszu Pomazańca o „małej trzódce lub małe stadko”, która miała otrzymać Królestwo, a w Ewangelii według Jana 10: 16 czytamy o „innych owcach” (BT); te również miały słuchać jego głosu i wejść w skład jednej owczarni, której pasterzem miał być sam Jeszu Chrystus.

Społeczność powołanych nie znajdowała się w jednej okolicy ani jednym mieście, lecz w licznych miastach imperium rzymskiego. Mieszkali w różnych miejscach, ale mimo to stanowili jedną trzodę, mającą jednego pasterza, Pomazaniec Jeszu; od każdego członka trzody oczekiwał, że będzie żył w jedności z innymi. Odpowiadało to modlitwie, z jaką Jeszu zwrócił się przed śmiercią do Ojca:

 „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (Jana 17:20)

 Mieli kierować uwagę ku Głowie wyznaczonej dla społeczności, ku Jeszu Chrystusowi, i zachęcać każdego z powołanych do naśladowania go w trwaniu przy prawdzie i w przejawianiu szczerej miłości.

15 Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. 16 Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.( Efezjan 4: 15,16)

 Przytłaczająca większość ludzi odwróciła serca i umysły od Boga Ojca oraz Jego Syna, Pomazańca Jeszu i wybiera organizacje religijne jakby były niezbędne wielbieniu Boga. Kościoły czy organizacje religijne wmawiają, że bez ich kierownictwa nie pojednasz się z Bogiem i nie zrozumiesz Jego woli, nie pozwól żeby wiązali twoje sumienie, i kontrolowali twoją wolność w Chrystusie. Masz słuchać Pomazańca Bożego i zanim podążać.

11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; (Jana 10: 11, 12)

Syn Boży rzekł o fałszywych nauczycielach, że „przychodzą do was”, to znaczy przybywają spoza „trzody”, którą gromadził jako „dobry pasterz” (Jana 10:11). Nie byli oni zagrożeniem, z którym się należało liczyć dopiero w odległej przyszłości; zwodziciele ci istnieli już wówczas. Jeszu miał najwyraźniej na myśli przede wszystkim faryzeuszy, którzy bezpodstawnie podawali się za występujących w imieniu Boga. „Zasiedli na miejscu, skąd nauczał Mojżesz”, i rościli sobie pretensje do urzędu oficjalnych wykładowców prawa Boskiego.  Tymczasem byli obłudnikami, którzy w gruncie rzeczy utrudniali ludziom znalezienie ciasnej bramy i wąskiej drogi do życia (Mat. 23:13-15; Łuk. 6:39).

Przykładem takim jest głoszenie imienia naszego Pana Jeszu co znaczy ,,Zbawiciel,, ci fałszywi nauczyciele pragnęli, by imię Jeszu całkowicie zaginęło, dlatego przeważnie unikali lub fałszując jego imię. 

17 Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię!». 18 Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jeszu. 19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: «Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?( Dz 4: 17-19)

Jak można rozpoznać ‛wilki w owczej skórze’? Posłużywszy się porównaniem, Jeszu podał taką oto podstawową wskazówkę:

 „Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mat. 7:16-19).

Do owoców wyjawiających prawdziwą naturę fałszywych nauczycieli zaliczał się także cały ich sposób postępowania. Nikt nie potrafi na dłuższą metę ukryć rzeczywistego stanu swego serca. W końcu jego słowa i czyny zdradzą, jakim jest człowiekiem.

Apostoł Paweł pięknie w swoich listach kładzie nacisk na wiarę, a nie na organizację np: w liście do Rzymian tak napisał:

1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jeszu Chrystusa, 2 dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej,,. (Rzym 5: 1,2)

Jeszu Pomazaniec jest Panem i Zbawicielem, i nie ma w żadnym innym zbawienia, ta cudowna prawda ze słowa Bożego odsłania piękno Dobrej Nowiny, o jednorodzonym (dosł. jedynak) Synu Bożym. Ewangelie i listy apostołów nie są dobrą nowiną o Trójcy, Jehowie, Jahwe ale o Jeszu Pomazańcu. W tym imieniu pierwsi uczniowie szukali zbawienia, i tym imieniu się zanurzali i to imię wzywali w modlitwach.

,, 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca,,. (Jana 10: 27-29)

 

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.

stachsos33@gmail.com

                                                              

http://pomazancowy.blogspot.com/2017/02/przykazanie-wiary-1-jana-323.html

Udostępnij

Jeden komentarz

Dodaj komentarz