Bądźcie więc naśladowcami Boga

2 kwietnia 2022

,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. [Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jana 13:34,35

 

Posłaniec Paweł podaje metodę bycia naśladowcami Boga i Mistrza Jeszu ,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane; i chodźcie drogą miłości, bo i Pomazaniec was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.”(Ef 5:1,2)

,,Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane;” to nie zwykle trudne zadanie, gdyż to właśnie dzieci najlepiej podtrawią naśladować.

Naśladować Boga i jego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca, to znaczy chodzić drogami Bożymi. Naśladowanie jest bowiem wyrazem całkowitego przywiązania i absolutnej uległości, to znaczy wiary i posłuszeństwa.

,,Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie waszą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jeszu Pomazańca.  Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy,- ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, - ponieważ napisano: „Świętymi bądźcie, gdyż ja świętym jestem” 1 Piotra 1:13-16

Czy naprawdę możliwe jest naśladowanie Boga? Czy nie jest, to przesada? Jeśli my, którzy jesteśmy grzeszni, a władcą tego świata jest szatan, mamy być naśladowcami Boga? Czy w ogóle jest to możliwe?

Pierwszy krok, ,,Pójdźcie za Mną”(Mk 1:17-20). ,,A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim.”(Mk 2:14)

A zatem jak mamy naśladować Boga i jego Syna ? Najpierw musimy zanurzyć się w Imię Chrystusa, a następnie  wykonywać Jego słowo, przyjąć i naśladować Jego postawę.

,,Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im zanurzenia w imię Moje.” Mateusza 28:19

,,Piotr powiedział do nich: Okażcie skruchę i niech każdy z was da się zanurzyć w imieniu Jeszu Pomazańca ku przebaczeniu waszych grzechów” Dzeje Ap. 2:38

Drugi krok, ,,Aż do ofiary” ,,Wtedy Jeszu rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.”(Mat 16:24)

Uczniowie dowiadują się, że mają wziąć krzyż swój i naśladować Go. Pan Jeszu oczekuje od swych uczniów takiej właśnie ofiary, nie tylko z tego co posiadali, lecz także życia.

,,Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu Jeszu: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».” Jana 13:35

Dla posłańca Pawła naśladowanie Chrystusa, to znaczy aby się  ukształtował (na) obraz Syna(Rzym 8:29), także w śmierci jego zanurzył(Rzym 6:3), i życie Jeszu w ciele naszym było uwidocznione(2Kor 4:10).

,,i choć ukrzyżowany z powodu słabości, ale żyjący dzięki mocy Boga, też bowiem my słabi w nim, ale (będziemy) żywi razem z nim dzięki mocy Boga względem was Siebie sprawdzajcie, jeśli jesteście w wierze, siebie badajcie, czy nie wiecie [rozpoznajecie] siebie, że Jeszu Pomazaniec (jest) w was, chyba że jesteście odrzuceni [nie spełniacie wymagań].”  Koryntian 13:4,5

Według posłańca Jana, naśladować Chrystusa, to darzyć Go pełnią wiary, wiara oparta na Jego słowie ,,Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jeszu do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».”(J 6:66-69).

Zaleźć się pomiędzy owcami, które gromadzi w jedną owczarnię jeden Pasterz.

,,Amen, amen, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». (…)Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.” Jana 10:1-16

Pomazaniec Jeszu jednoczy tych którzy go kochają i wierzą w Niego(Łuk 9:35). Daje swoje Tchnienie(Ducha),,A nadzieja nie hańbi, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Tchnienie Święte, które nam jest dane.”(Rzym 5:5) Należy więc zabiegać o jedność, która rozdzierana jest przez rozłam między wyznawcami, przez  ideologie, nauki, zapatrywania, filozofie, lub grupy głoszące herezje. Posłaniec Paweł pisał do współbraci w Korycie; ,,Upraszam zaś was bracia przez imię Pana naszego Jeszu Pomazańca, abyście jedno [to samo] mówili wszyscy i (żeby) nie było w was rozłamu, ale byście byli kompatybilni [dopasowani] w jednej [tej samej] myśli i w jednym [tym samym] rozumowaniu.”(1Kor 1:10)

,,Przed wszystkim więc słyszę, że gdy się jako zgromadzenie schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Bo i muszą być wśród was różne stronnictwa, aby ci, którzy są wypróbowani, stali się wśród was widoczni.” 1Korytian 11:18,19

,,Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem [świątynią] Tchnienia [Ducha] Świętego, które jest w was, a które macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?”(1Kor 6:19) Należymy do Chrystusa, i że nasze ciało jest przybytkiem, świetnią Tchnienia. W tym ciele, którego jesteśmy członkami, tworzymy jedno ciało i staliśmy się jednym ludem, jednym nowym człowiekiem ,,On bowiem jest pokojem naszym. (On), uczynił dwa jednością, a leżący pośrodku mur podziału zburzył. Wrogość w ciele jego prawnych przykazań w przepisach, które uznał za bezwartościowe, aby (z) dwóch dążyć [tworzyć] w nim do jednego nowego człowieka czyniąc pokój.” (Ef 2:14-16)

,,Nasze obywatelstwo jest w niebiosach, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jeszu Pomazańca.” Filipian 3:20

Nasze obywatelstwo jest w niebiosach,  oczekując na tą chwilę, powołani powinni trwać zjednoczeni przez wiarę i tchnienie(ducha) z ich uwielbionym Panem Jeszu Pomazańcem. Szukajmy tego, co jest w górze, bo nasze prawdziwe życie jest, ,, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;”(Kol 3:1)

Nasza ojczyzna znajduje się w niebie, dom niebiański który na nas czeka, tam gdzie Króluje Jeszu Pomazaniec. Mamy możliwość przez łaskę Pana i Króla Jeszu życie w świecie duchowym, chodź powołani, to jednak nie wszyscy będą wybrani, zostanie usunięty spośród ucztujących ten, kto znajduje się tam bez stroju weselnego.

,,Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych»” Mateusza 22:11-14

 

W dniu 15. 04. 2022 r. po zachodzie słońca odbędzie się Pamiątka śmierci Syna Bożego z Nazaretu Jeszu Pomazańca. ,,Amen, amen, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”  - Jana 6:48-56

Warunkiem życia wiecznego jest spożywanie chleba i wina, czyli aktywne uczestnictwo w obchodach uczcie na pamiątkę śmierci Chrystusa.

 

Stanisław sługa Pana Jeszu.


https://www.youtube.com/watch?v=2bOHw7oIq0k&t=515s  -

Zbliża się ważne wydarzenie!


jeszu.com

jeszu.pl

jeszu. info

yeshu.info


stachsos33@gmail.com

Udostępnij

Brak komentarzy

Dodaj komentarz