Rozdział 8

18 lutego 2024
 1. Teraz jednak nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jeszu.[nie według ciała chodzących,ale według ducha(tchnienia)].
 2. Bo prawo(zakon) Ducha, który daje życie w Chrystusie Jeszu, uwolnił cię od prawa(zakonu) grzechu i śmierci.
 3. Albowiem czego prawo(zakon) nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele,
 4. aby słuszne żądania prawa(zakonu) wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.
 5. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
 6. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.
 7. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem prawu(zakonowi) Bożemu, bo też nie może.
 8. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego.
 10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki usprawiedliwieniu.
 11. Jeśli zaś Duch Tego, który Jeszu wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jeszu Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.
 1. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.
 2. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.
 3. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
 4. Nie wzięliście przecież ducha niewoli, by znowu ulegać strachowi, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
 5. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
 6. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli.
 7. Albowiem sądzę, że utrapienia(cierpienia) teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.
 8. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych,
 9. gdyż stworzenie zostało poddane marności(znikomości), nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał, w nadziei,
 10. że i samo stworzenie będzie uwolnione(wyzwolone) z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
 11. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
 12. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
 13. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo kto ma nadzieję na to, co (już) widzi?
 14. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.
 1. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
 2. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.
 3. Wiemy zaś, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy - według wcześniejszego postanowienia - są powołani.
 4. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;
 5. a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
 6. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
 7. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego?
 8. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
 9. Któż będzie potępiał? Jeszu Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
 10. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
 11. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce [przeznaczone] na rzeź.
 12. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował.
 13. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe [rzeczy],
 14. ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jeszu, Panu naszym.

dalej->


 

Brak komentarzy