Rozdział 4

10 sierpnia 2023
 1. Wtedy Duch zaprowadził Jeszu na pustynię,  aby był poddany próbie przez diabła(oszczerce).
 1. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas zgłodniał( łaknął).
 2. I przystąpił do Niego kusiciel (ten, który doświadcza), i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
 3. A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
 4. Wtedy wziął Go diabeł(oszczerca) do miasta świętego i postawił Go na szczycie świątyni.
 5. I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Posłom(aniołom) swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
 6. Jeszu mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz wystawiał na próbę(doświadczał) Pana, Boga swego.
 7. Znowu wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę(przepych) ich.
 8. I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon(oddałbyś cześć, paść na kolana).
 9. Wtedy rzekł mu Jeszu: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.
 10. Wtedy opuścił Go diabeł, a posłowie(aniołowie) przystąpili i służyli Mu.
 11. A gdy Jeszu usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei.
 12. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego,
 13. aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego:
 14. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, Zajordanie, Galilea narodów (pogan),
 15. lud, pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność.
 16. Odtąd począł Jeszu głosić(zwiastował) i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.
 17. A Jeszu idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami.
 18. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!
 19. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim.
 20. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakowa, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich.
 21. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za Nim.
 22. I obchodził Jeszu całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.
 23. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał
 24. I szły za nim liczne rzesze z Galilei i z Dekapolu(Dziesięciogrodu), i z Jeruszalem, i z Judei, i z Zajordania.

Dalej ->

Brak komentarzy