Rozdział 3

15 marca 2024
 1. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani,
 2. obserwując wasze czyste, codzienne życie w bojaźni (Bożej).
 3. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie(uczesanie)włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty,
 4. lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej [ozdobie] łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.
 5. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;
 6. tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się zastraszyć.
 7. Podobnie mężowie, żyjcie razem (z żonami) zgodnie z poznaniem, jak ze słabszym naczyniem kobiecym, okazując szacunek jako współdziedziczkom (wraz z wami) łaski życia, aby wasze modlitwy nie natrafiły na przeszkodę.
 8. A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;
 9. nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście,    abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
 10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.
 11. Niech się odwróci od złego, a czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego.
 12. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.
 1. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?
 2. Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni [jesteście]. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie.
 3. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i [bądźcie] zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.
 4. czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią, mając dobre sumienie, aby w tym, w czym jesteście oczerniani, zawstydzeni byli ci, którzy znieważają wasze dobre codzienne życie w Chrystusie.
 5. Lepiej bowiem — jeśli taka jest wola Boża — cierpieć za czynienie dobra niż za czynienie zła.
 6. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga; zabity wprawdzie (w) ciele, lecz ożywiony (w) duchu(Duchem).
 7. W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu;
 8. które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
 9. Tej (wody) odpowiednikiem jest zanurzenie, które i nas teraz zbawia, a jest nie pozbyciem się brudu ciała, lecz skierowanym do Boga wezwaniem dobrego sumienia, przez zmartwychwstanie Jeszu Chrystusa,
 10. który wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Boga, a poddani mu są posłowie(aniołowie) i zwierzchności, i moce.

dalej->


 

Brak komentarzy