Rozdział 2

27 października 2023
 1. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesara Augusta, aby dał się spisać cały zamieszkały świat.
 2. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.
 1. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta.
 2. Poszedł też i Josef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida,
 3. aby był spisany wraz z Mariam, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
 4. A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.
 5. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła Go w pieluszki, i położyła Go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
 6. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim.
 7. I poseł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka.
 8. I powiedział do nich poseł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu.
 9. gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawida.
 10. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.
 11. I natychmiast zjawił się z posłem(aniołem) tłum wojska niebiańskiego, który wielbił Boga i mówiących:
 12. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie(pokój ludziom Dobrej Woli)
 13. A gdy posłowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił.
 14. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Mariam i Josefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
 15. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.
 16. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
 1. Mariam zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
 2. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
 3. A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, nadano Mu imię Jeszu, jak je nazwał poseł, zanim się poczęło w łonie.
 4. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według prawa(zakonu) Mōseōs'a (Mojżeszowego), przynieśli je do Jeruszalem, aby stawić Go przed Panem
 5. jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,
 6. i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w prawie(zakonie) Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
 7. A był wtedy w Jeruszalem człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Iszraela, a Duch Święty był nad nim.
 8. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.
 9. Przyszedł on [prowadzony] przez Ducha [Świętego] do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko - Jeszu, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa(zakonu),
 10. on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc:
 11. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju,
 12. gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje,
 13. które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:
 14. Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego iszraelskiego.
 15. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim.
 16. I błogosławił im Symeon, i rzekł do Mariam, matki Jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Iszraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
 1. i aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz.
 2. I była też prorokini Anna, córka Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo posunięta w swoich dniach, a od swego dziewictwa żyła z mężem siedem lat.
 3. I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.
 4. W tej godzinie stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jeruszalem.
 5. A gdy wykonali wszystko według prawa(zakonu) Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
 6. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim.
 7. A rodzice Jego chodzili co roku do Jeruszalem na Święto Paschy.
 8. I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jeruszalem na to święto, zgodnie ze zwyczajem tego święta.
 9. A gdy skończyli dni (święta) i już wracali, chłopiec Jeszu, pozostał w Jeruszalem. Rodzice jednak nie wiedzieli o tym.
 10. a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi.
 11. I gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruszalem, szukając Go.
 12. A po trzech dniach znaleźli Go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich.
 13. A zdumiewali się wszyscy, którzy Go słuchali, nad Jego rozumem i odpowiedziami.
 14. I zobaczyli Go, zdziwili się. I rzekła do niego matka Jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie.
 15. Wtedy im odpowiedział: Co (się stało), że Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, Ja być muszę?
 16. Lecz oni nie rozumieli tych słów, które im mówił.
 17. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.
 18. Jeszu zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy