Rozdział 3

28 października 2023
 1. W piętnastym roku panowania cesara Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz,
 1. za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zacharia, na pustyni.
 2. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc zanurzenie upamiętania(zmiany myślenia) na odpuszczenie(uwolnienie) grzechów(błędów),
 3. jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki
 4. Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą zniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.
 5. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże.
 6. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać zanurzyć przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem?
 7. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
 8. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
 1. I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
 2. A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie.
 3. Przychodzili też celnicy, by dać się zanurzyć, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić?
 4. On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono.
 5. Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
 6. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem,
 7. sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja zanurzam was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów Jego; On was zanurzać będzie Duchem Świętym i ogniem.
 8. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu
 9. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę.
 10. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił,
 11. dodał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia.
 12. A gdy cały lud przyjmował zanurzenie i gdy Jeszu został zanurzony i modlił się, otworzyło się niebo
 13. i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jakby gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
 14. A Jeszu rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu, a był jak mniemano, synem Josefa, syna Helego,
 1. syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Josefa,
 2. syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Naggaja,
 3. syna Mahata, syna Mattatiasza, syna Semeja, syna Josecha, syna Jody,
 4. syna Joanana, syna Rezy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
 5. syna Melchiego, syna Addy, syna Kosama, syna Elmadama, syna Hera,
 6. syna Jeszu, syna Eliezera, syna Joryma, syna Mattata, syna Lewiego,
 7. syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
 8. syna Melei, syna Menny, syna Mattaty, syna Natana, syna Dawida,
 9. syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Sali, syna Naasona,
 10. syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
 11. syna Jakowa, syna Isaaka, syna Awraama, syna Tarego, syna Nachora,
 12. syna Seruga, syna Ragua, syna Faleka, syna Chebera, syna Szelacha,
 13. syna Kainama, syna Arpachszada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
 14. syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama,
 15. syna Enosza, syna Seta, syna Adama, syna Boga.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy