Rozdział 15

4 lutego 2024
 1. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
 2. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jeruszalem.
 3. Ci więc, wyprawieni przez zgromadzenie(zbór, kościół), szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu narody(pogan) i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom.
 4. A gdy przybyli do Jeruszalem, zostali przyjęci przez zgromadzenie oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich.
 1. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego.
 2. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.
 3. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby narody(poganie) przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
 4. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam,
 5. i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca.
 6. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść?
 7. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jeszu, tak samo jak i oni.
 8. I umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między narodami(poganami).
 9. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakow, mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie!
 10. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy narody(pogan) wybrać lud dla imienia swego.
 11. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano:
 12. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, I odbuduję jego ruiny i podźwignę go,
 13. Aby pozostali ludzie szukali Pana, A także wszyskie narody(poganie), Nad którymi wezwane zostało imię moje, Mówi Pan, który to czyni;
 14. Znane to jest od wieków.
 15. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród narodów(pogan), którzy nawracają się do Boga,
 1. lecz powiadomić ich listem, aby się wstrzymywali od rzeczy splamionych przez bóstwa, od nierządu, od tego, co uduszone, oraz od krwi.
 2. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy szabat.
 3. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zgromadzenie posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów: Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko,
 4. dając im do ręki następujące pismo: Apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z narodów(pogan) w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają pozdrowienie.
 5. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia,
 6. postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem,
 7. ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jeszu Chrystusa.
 8. Wysłaliśmy więc Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą.
 9. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
 10. Wstrzymywać się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu — od tego się wstrzymując dobrze uczynicie. Bodźcie zdrowi.
 11. A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili powołanych i oddali list.
 12. A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią.
 13. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi słowami napominali i umacniali braci.
 1. A po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali.
 2. Lecz Sylas postanowił tam pozostać.
 3. A Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi Słowo Pańskie.
 4. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi.
 5. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem.
 6. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy.
 7. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali, Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr,
 8. Paweł zaś powierzony łasce Pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę.
 9. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zgromadzenia.

dalej->


 

Brak komentarzy