Rozdział 11

14 marca 2024
 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
 2. Dzięki niej bowiem przodkowie otrzymali świadectwo.
 1. Przez wiarę rozumiemy, że eony(wieki, czasy, cykle[światy]) zostały tak stworzone słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne.
 2. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia.
 3. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.
 4. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
 5. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocale- nia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.
 6. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
 7. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Isaakiem i Jakowem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
 8. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
 9. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę.
 10. Dlatego też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można.
 11. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi.
 1. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny.
 2. I jeśliby im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić;
 3. lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygo- tował dla nich miasto.
 4. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Isaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jedynaka, on, który otrzymał obietnicę,
 5. do którego powiedziano: Od Isaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
 6. Liczył(Sądził) na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych — skąd go też, mówiąc obrazowo, odzyskał.
 7. Dzięki wierze i w związku z (tym), co miało nastąpić, Isaak pobłogosławił Jakowowi i Ezawowi.
 8. Dzięki wierze umierający Jakow pobłogosławił każdemu z synów Josefa i pokłonił się, wsparty o wierzchołek swojej laski.
 9. Przez wiarę wspomniał umierający Josef o wyjściu Iszraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości.
 10. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego.
 11. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona,
 12. i wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu,
 13. uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu; skierował bowiem oczy na zapłatę.
 14. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla; trzymał się bowiem tego, który jest Niewidzialny, jak gdyby Go widział.
 1. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich.
 2. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli.
 3. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni.
 4. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z niewierzącymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców.
 5. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,
 6. którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom,
 7. zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
 8. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
 9. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia;
 10. byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani;
 11. ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
 12. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica,
 13. ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.

dalej->


 

Brak komentarzy