Dzieje Apostolskie rozdział 1

16 grudnia 2023
 1. Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jeszu czynił i czego nauczał od początku
 2. aż do dnia, gdy udzieli przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;
 3. im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.
 4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jeruszalem, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie;
 5. Jan bowiem zanurzał wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym.
 6. Gdy oni więc się zeszli, pytali Go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Iszraelowi?
 7. Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
 8. ale otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jeruszalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
 9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu.
 10. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach
 11. i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jeszu, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba.
 12. Wtedy powrócili do Jeruszalem z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jeruszalem w odległości drogi na jeden szabat.
 1. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakow, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakow, syn Alfeusza i Szymon Zelota, i Juda syn Jakowa.
 2. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami(kobiety, żony) i z Mariam, matką Jeszu, i z braćmi Jego.
 3. W tych też dniach Piotr powstał pośród braci — a był tam razem tłum (liczący) około stu dwudziestu imion — i powiedział:
 4. Mężowie bracia! Musiało się wypełnić Pismo, w którym Duch Święty przepowiedziało przez usta Dawida o Judzie, który stał się przewodnikiem tych, co pojmali Jeszu;
 5. bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie.
 6. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy, pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego.
 7. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jeruszalem, tak że nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest Pole Krwi.
 8. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd(nadzorcy, pasterski)  jego niech inny obejmie!
 9. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jeszu przebywał między nami,
 10. począwszy od zanurzenia Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania.
 11. I wskazali dwóch: Josefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, oraz Mattiasza(Macieja).
 12. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś,
 13. aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Juda, aby pójść na miejsce swoje.
 14. I dali im losy; a los padł na Mattiasza(Macieja), i został dołączony do grona jedenastu Apostołów.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy