1 List św. Piotra rozdział 1

15 marca 2024
 1. Piotr, apostoł Jeszu Chrystusa, do wychodźców diaspory(rozproszonych) w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;
 2. według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jeszu Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jeszu Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jeszu Chrystusa,
 4. do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionego i niewiędnącego, które zostało zachowane w niebiosach dla was,
 5. którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
 6. Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni [jesteście] z powodu rozmaitych prób;
 7. aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jeszu Chrystusa.
 8. Którego kochacie, choć Go nie zobaczyliście, w którego teraz wierzycie, choć Go nie widzicie — i cieszycie się radością niewysłowioną i (pełną) chwały,
 9. przyjmując cel waszej wiary — zbawienie dusz.
 10. Tego zbawienia poszukiwali i wypatrywali prorocy, którzy zapowiedzieli mającą się wam okazać łaskę,
 11. badali oni, na jaką i jakiego [rodzaju] porę wskazywał Duch Chrystusa, który [był] w nich, przepowiadając cierpienia, które [miały przyjść] na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
 12. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.
 1. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jeszu Chrystusa.
 2. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,
 3. lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,
 4. ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
 5. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego we-dług uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,
 6. wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego,
 7. lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
 8. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,
 9. którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.
 10. Skoro wasze dusze oczyściliście w posłuszeństwie prawdzie do nieobłudnej miłości bratniej, z czystego serca pokochajcie jedni drugich serdecznie,
 11. jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
 12. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,
 13. ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.

dalej->


 

Brak komentarzy