1 List do Koryntian rozdział 1

20 lutego 2024
 1. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jeszu, i Sostenes, brat,
 2. zgromadzeniu Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jeszu, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jeszu Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym:
 3. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jeszu Chrystusa.
 4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jeszu,
 5. że we wszystkim zostaliście wzbogaceni w Nim — we wszelkim słowie i we wszelkim poznaniu,
 6. ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was,
 7. tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jeszu Chrystusa,
 8. który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jeszu Chrystusa.
 9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jeszu Chrystusa, Pana naszego.
 10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jeszu Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
 11. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was.
 12. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa.
 13. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście zanurzony?
 1. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie zanurzyłem prócz Kryspa i Gajusa,
 2. aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje zanurzeni.
 3. Zanurzyłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego zanurzyłem.
 4. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym zanurzał, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
 5. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
 6. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
 7. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
 8. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących.
 9. Gdyż Judejczycy domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości,
 10. my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Judejczyków wprawdzie zgorszenie, a dla narodów(pogan) głupstwo,
 11. natomiast dla powołanych - i Judejczyków, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
 12. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.
 13. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wy- sokiego rodu,
 14. ale to, co u świata głupie, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabe, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,
 15. i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić,
 1. aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga.
 2. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jeszu, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
 3. aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy