Rozdział 4

17 grudnia 2023
 1. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze,
 2. oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jeszu;
 3. ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia; był już bowiem wieczór.
 4. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy.
 5. A następnego dnia zebrali się w Jeruszalem ich przełożeni i starsi, i uczeni w Piśmie
 6. oraz Annasz, arcykapłan, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego.
 7. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?
 8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi!
 1. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi słabemu(bez siły, choremu), dzięki czemu został on uzdrowiony,
 2. to niech wam wszystkim i całemu ludowi iszraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jeszu Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
 3. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym(głowicą węgła).
 4.  I nie ma w nikim innym zbawienia, ani też nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym musimy być zbawieni.
 5. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jeszu;
 6. patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć.
 7. Kazali im więc opuścić Radę Najwyższą(Sanhedryn) i naradzali się między sobą,
 8. mówiąc: Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jeruszalem, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć;
 9. lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili.
 10. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jeszu.
 11. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Co jest słuszne w obliczu Boga: słuchać bardziej was czy Boga — osądźcie;
 12. my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
 13. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud; wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało;
 1. bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.
 2. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi.
 3. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,
 4. który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody(poganie), a ludzie knują próżne rzeczy?
 5. Powstali królowie ziemi i przełożeni zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Pomazańcowi Jego.
 6. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jeszu, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z narodami(poganami) i plemionami iszraelskimi,
 7. aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twoje postanowienie już wcześniej ustaliły, że ma się stać.
 8. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i pozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje,
 9. gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jeszu.
 10. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Tchnieniem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.
 11. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
 12. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jeszu, a wielka łaska spoczywała na nich
 13. Nikt też między nimi nie cierpiał niedostatku, ci bowiem, ilu ich było właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskanie ze sprzedaży,
 1. i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
 2. I tak, Josef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
 3. sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy