Rozdział 3

21 lutego 2024
 1. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
 2. Mlekiem was poiłem, a nie stałym pokarmem, bowiem jeszcze nie mogliście (go przyjąć), ale i teraz wciąż nie możecie,
 3. jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?
 4. Gdy bowiem jeden mówi: Ja właściwie jestem Pawła, a inny: A ja Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi?
 5. Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
 6. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.
 1. Tak że ani ten, który sadzi, jest czymś, ani ten, który podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost.
 2. Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
 3. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
 4. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj uważa, jak na nim buduje.
 5. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jeszu Chrystus.
 6. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,
 7. dzieło każdego stanie się widoczne; pokaże to bowiem ten Dzień, jako że w ogniu zostanie (to) objawione i jakie jest dzieło każdego — ogień to wypróbuje.
 8. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze;
 9. jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.
 10. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
 11. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.
 12. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym.
 13. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej przebiegłośc(chytrości);
 14. i znowu: Pan zna myśli mędrców, że są marne.
 15. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi; wszystko bowiem jest wasze,
 16. czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze,
 17. wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.

dalej->


Wersja robocza

Brak komentarzy