Rozdział 28

11 września 2023
 1. A po szabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób.
 2. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem poseł(anioł) Pański zstąpił z nieba i odsunoł( odwalił) kamień i usiadł na nim.
 1. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg.
 2. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi.
 3. Wtedy poseł(anioł) odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jeszu ukrzyżowanego.
 4. Nie ma Go tu, bo został wzudzony, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
 5. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom Jego, że został wzbudzony, i oto poprzedza was do Galilei, tam Go ujrzycie; oto powiedziałem wam.
 6. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom Jego.
 7. A oto Jeszu stanął przed nimi i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.
 8. Wtedy rzekł do nich Jeszu: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam Mnie ujrzą.
 9. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.
 10. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom,
 11. mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdy spaliśmy.
 12. A jeśliby o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapwenimy.
 13. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Judejczków aż po dzień dzisiejszy.
 14. A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jeszu przykazał.
 15. I gdy Go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.
 16. A Jeszu przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
 17. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im zanurzenia w imię Moje,
 18. ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia eonu(czasu, wieku,świata).

dalej->


Wersja robocza   

 

 

Brak komentarzy