Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 1

10 sierpnia 2023
 1. Zwój księgi narodzenia (Rodowód)
  Jeszu Pomazańca(Chrystusa), syn   Dawida (Umiłowany), syna  Abrahamowego.
 2. Abraham był ojcem Isaaka, a Isaak ojcem Jakowa, a Jakow ojcem Judy oraz braci
 3. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem
 4. A Aram był ojcem Aminadaba, a Ami- nadab ojcem Naasona, a Naason ojcem
 5. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Rut Jobeda, a Jobed był ojcem
 6. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Da- wid zrodził z żony Uriasza Salomona.
 7. A Salomon był ojcem Roboama, a Ro- boam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Asa
 8. A Asaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Osjasza.
 9. A Osjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.
 10. A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem
 11. A Josjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.
 12. A po uprowadzeniu do Babilonu Je- choniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.
 13. A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azo
 14. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok oj- cem Achima, a Achim ojcem Eliuda.
 15. A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem
 16. A Jakow był ojcem Josefa, męża Mariam, z której narodził się Jeszu, zwany Chrystusem(Pomazańem).
 17. Tak więc wszystkich pokoleń od Abra- hama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście.
 18. A z narodzeniem Jeszu Pomazańcem było tak: Gdy matka jego, Mariam, została poślubiona Josefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Tchnienia(Ducha) Świętego
 19. A Josef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.
 20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie poseł(anioł) Pański i rzekł: Josefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Mariam, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Tchnienia(Ducha) Świętego.
 21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jeszu; albowiem On zbawi lud swój od grzechów
 22. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
 23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
 24. A gdy Josef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał poseł(anioł) Pański i przyjął żonę swoją.
 25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jeszu.
Udostępnij

Brak komentarzy